Prosjekt- og byggeledelse

default

Våre tjenester

Prosjekt- og byggeledelse

Procon har hatt ansvar for prosjekt- og byggeledelse for en rekke bygg og anlegg av varierende størrelse og type. Dette gjelder både i forbindelse med nybygg, ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg.

Prosjektledelse

Prosjektleder er oppdragsgiver sin nærmeste faglige støttespiller og har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Rollen og oppdraget kan være forskjellig alt etter hvordan oppdraget er organisert. Prosjektleder sine oppgaver innbefatter vanligvis:
• styre prosjektet for byggherren fra start til mål
• mulighetsstudier
• organisering og strategi for gjennomføring av prosjektet
• ivareta byggherrens HMS-krav (byggherreforskriften)
• organisere myndighetskontakt og innhenting av myndighetsgodkjenninger
• forestå utarbeidelse av skisse og forprosjekt
• budsjettering og utarbeidelse av kostnadsestimat
• bistå byggherre ved inngåelse av leiekontrakter
• avklaringer med brukere
• kontraktsforhandlinger med entreprenører og utarbeidelse av byggekontrakter
• økonomistyring og rapportering
• organisere overgang fra bygging til drift
• organisere drifts- og vedlikeholdskontrakter
• forvaltning i driftsperiode

 

Byggeledelse

Som byggeleder er du byggherrens faglige støttespiller på byggeplassen som følger opp at byggearbeidene blir utført i henhold til tegninger kontrakter og med god bygningsmessig kvalitet.. Byggeleder sine oppgaver innbefatter vanligvis:
• være byggherrens representant i fm. byggingen
• lede byggemøter og utarbeide møtereferat
• utføre kvalitetskontroll av byggearbeidene
• bistå i fm. inngåelse av byggekontrakter
• følge opp byggekontrakter og bistå i fm. sluttoppgjør med entreprenør og leverandør
• følge opp endringer
• kostnads- og fremdriftsstyring
• regelmessig rapportering av kost- og fremdrift
• organisere og gjennomføre sluttkontroller og overtakelser
• følge opp byggherrens interesse i garantitiden
• byggelånskontrollør

Prosjekt- og byggeledelse/ våre prosjekter

Kopervik Kirke

Kopervik Kirke

Procon hadde både prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse og den byggetekniske prosjekteringen for den nye flotte kirken. Arkitekt var lille frøen AS. Kirkebygget ble ført opp som byggherrestyrte delte entrepriser.

Les mer
Kopervik Kirke

Vedavågen kirke

Vedavågen kirke

Vedavågen kirke ble innviet i 2009. Procon hadde en sentral rolle i planleggingen og byggingen av denne kirken.

Les mer
vedavågen kirke