Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Kopervik kirke

Våre tjenester

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader gjennom en bygnings eller et anleggs totale levetid, fra overtakelse etter nybygging til utrangering eller riving. Slike kostnader kalles FDV-kostnader.

  • Forvaltning omfatter administrative oppgaver som kjøp og salg av eiendommer, utleie av bygninger og lokaler, husleieadministrasjon, utarbeiding av forsikringsavtaler, økonomisk planlegging og styring, personaladministrasjon med mer.
  • Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. Dette omfatter blant annet betjening av installasjoner, forsyning av vann, energi samt renhold og renovasjon.
  • Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på bygningen på fastsatt nivå, det vil si de tiltakene som er nødvendige for å sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten. Det er vanlig å skille mellom løpende og periodisk vedlikehold.

Dagens bygg- og anlegg er mye mer komplekse enn hva som var tilfelle for noen 10 år tilbake. Dette stiller helt andre krav til drift og vedlikehold enn tidligere, både for å holde driftskostnadene nede og sørge for et hensiktsmessig vedlikehold som ivaretar bygningens konstruksjoner og tekniske anlegg på best mulig måte.

Dagens forskriftskrav krever også at all dokumentasjon, i form av tegninger, materialspesifikasjoner, driftsinstrukser etc. skal foreligge før det gis ferdigattest for bygget eller anlegget.

Procon kan tilby tjenester knyttet planlegging av FDV. Dette kan innbefatte:

  • Systematisering av all dokumentasjon i form at tegninger, materialspesifikasjoner, driftsinstrukser og annen relevant leverandørinformasjon.
  • Identifisere og inngå drift- og periodisk vedlikeholdsavtaler av tekniske installasjoner.
  • Utarbeide planer for fremtidig periodisk vedlikehold
  • Bistå byggherre i forbindelse med inngåelse av leieavtaler med leietakere
  • Bistå byggherre ved ombygginger og ominnredninger
  • Identifisere tiltak som kan optimalisere driften og redusere driftskostnader

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)/ våre prosjekter

Kopervik Kirke

Kopervik Kirke

Procon hadde både prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse og den byggetekniske prosjekteringen for den nye flotte kirken. Arkitekt var lille frøen AS. Kirkebygget ble ført opp som byggherrestyrte delte entrepriser.

Les mer
Kopervik Kirke