Byggesøknad

vormedal

Våre tjenester

Byggesøknad

Arbeidsoppgavene knyttet til myndighetskontakt og byggesøknader er blitt mer kompleks og krevende. Procon kan ivareta funksjonen som ansvarlig søker og lede alt arbeid i forbindelse med byggesøknader.

Som ansvarlig søker er du byggherrens representant overfor myndighetene og skal være bindeleddet mellom byggherre, myndigheter, (kommune, fylkeskommune, arbeidstilsyn etc.) og foretakene som er involvert i gjennomføringen av oppdraget.

Ansvarlig søker er en administrativ funksjon som myndighetene stiller konkrete krav til.

Ansvarlig søkers ansvar (hentet fra Byggesaksforskriften):

a) Å delta i forhåndskonferanse der tiltakshaver ønsker det

b) Å varsle om planlagte tiltak til naboer, gjenboere, være mottaker av merknader og utarbeide redegjørelse for hvordan merknadene er håndtert, jf. Plan- og bygningsloven § 21-2 og 21-3

c) At søknad om tillatelse, eventuelt rammetillatelse og igangsettingstillatelse, inneholder alle opplysninger som er nødvendig for å vise at tiltaket oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, jf. §5-4, herunder tiltakets plassering, avklaring av behov for dispensasjon, utarbeiding og oppdatering av gjennomføringsplan og tilrettelegging for kontroll, og forslag til tiltaksklasser for fagområdene, jf. § 9-4 om tiltaksklasser og §5-3 om gjennomføringsplan

d) Å identifisere og avklare ansvarsområdene for de ansvarlige foretak, både ved rammetillatelse og igangsettingstillatelse, og sende inn nødvendige søknader om lokal godkjenning for ansvarsrett. Ansvarlig søker har ansvar for at nødvendige underskrifter foreligger fra tiltakshaver og de ansvarlige foretak. Ansvarlig søker skal melde fra til kommunen ved mangler, endringer og opphør av ansvarsretter

e) Å påse at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, sluttrapport for avfallshåndtering og innhentet dokumentasjon for faktisk disponering av avfall

f) Å påse at eventuelle sikringstiltak blir prosjektert og utført, plan- og bygningsloven § 28-2

g) Å påse at de ansvarlige foretak blir samordnet der det er flere foretak og ansvaret for slik samordning ikke er særskilt angitt i gjennomføringsplanen eller ansvarsrettssøknadene

h) Å motta og videreformidle tillatelser, vilkår og pålegg til de ansvarlige foretak, og sende søknad ved søknadspliktige endringer i tiltaket

i) Å påse at nødvendig sluttkontroll blir gjennomført og innhente samsvarserklæring fra ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende, og kontrollerklæring fra kontrollerende for prosjektering og utførelse

j) Å søke om ferdigattest, jf. § 8-1

k) Å identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse dersom det søkes om midlertidig brukstillatelse

l) Å legge til rette for kommunalt tilsyn

m) Å påse at dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold etter § 8-2 foreligger, og overlevere denne til eier mot kvittering

Byggesøknad/ våre prosjekter