Nyheter

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader gjennom en bygnings eller et anleggs totale levetid, fra overtakelse etter nybygging til utrangering eller riving. Slike kostnader kalles FDV-kostnader. Forvaltning omfatter administrative oppgaver som kjøp og salg av eiendommer, utleie av bygninger og lokaler, husleieadministrasjon, utarbeiding av forsikringsavtaler, økonomisk planlegging og styring, personaladministrasjon med mer. Drift […]

SHA-koordinering

Byggherreforskriften (bhf) pålegger byggherre å utpeke SHA-koordinatorer for all bygge- og anleggsvirksomhet. Procon har erfaring som koordinator for både prosjekteringsfasen (KP) og utførelsesfasen (KU). Procon kan også utarbeide plan for sikkerhet, helse og anleggsmiljø (SHA-plan).

Tilstandsvurdering

Som et rådgivingsfirma med et bredt faglig spekter er vi en solid samarbeidspartner i forbindelse med tilstandsvurdering og forvaltning av eldre bygninger og konstruksjoner. Dette kan innbefatte: identifisere nødvendige oppgraderingsbehov identifisere relevante myndighetskrav som må hensyntas utarbeidelse av tilstandsrapport med forslag til alternative utbedringstiltak/metoder mulighetsstudier tilstandsvurdering av betongkonstruksjoner samt utarbeidelse av tekniske beskrivelser av reperasjonsarbeider […]

Uavhengig kontroll

Myndighetene stiller krav i byggeforskriftene til at tiltakshaver (byggherre) skal utføre uavhengig kontroll av prosjekterings- og byggearbeidene innenfor noen sentrale fagområder (brann, geoteknikk, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk inklusiv våtrom). Omfanget er avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet. Procon er godkjent for å utføre uavhengig kontroll av alle relevante fagområder.

Byggesøknad

Arbeidsoppgavene knyttet til myndighetskontakt og byggesøknader er blitt mer kompleks og krevende. Procon kan ivareta funksjonen som ansvarlig søker og lede alt arbeid i forbindelse med byggesøknader. Som ansvarlig søker er du byggherrens representant overfor myndighetene og skal være bindeleddet mellom byggherre, myndigheter, (kommune, fylkeskommune, arbeidstilsyn etc.) og foretakene som er involvert i gjennomføringen av […]

Byggherrestøtte

Som byggherrestøtte er vi byggherrens faglige støttespiller. Med våre lange og brede erfaring kan vi tilby byggherrestøtte og bistand innenfor en rekke områder: mulighetsstudier kjøp og salg av eiendom strategivalg i fm. gjennomføring av byggeprosjekter identifisere og eventuelt avklare generelle og spesielle myndighetskrav belyse konsekvenser av myndighetskrav byggesøknader utarbeidelse av prisforespørsler og gjennomgang av tilbud […]

Prosjekt- og byggeledelse

Procon har hatt ansvar for prosjekt- og byggeledelse for en rekke bygg og anlegg av varierende størrelse og type. Dette gjelder både i forbindelse med nybygg, ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg. Prosjektledelse Prosjektleder er oppdragsgiver sin nærmeste faglige støttespiller og har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Rollen og oppdraget kan være forskjellig […]

Prosjektering og prosjekterings­ledelse

Prosjektering Vårt fagområde omfatter planlegging og prosjektering innen bygge- og anleggsteknikk, både i forbindelse med nybygg, ombygging og rehabilitering. I tillegg samarbeider vi med andre firma som dekker andre fagområder enn vi selv. Vi kan derfor tilby en komplett planlegging.   Prosjekteringsledelse Som prosjekteringsleder leder du prosjekteringsarbeidet. Vår lange og brede erfaring fra prosjektering av […]